Авторы
Хасан ал-Хусейни ал-катиб ал-Ширази
Хасан ал-Хусейни ал-катиб ал-Ширази
ФИО
Хасан ал-Хусейни ал-катиб ал-Ширази
Экспонаты, связанные с персоналией Отобрано: 1
Автор: Хасан ал-Хусейни ал-катиб ал-Ширази Низами. "Хамсе" 1541 г.